Declaree - Voorwaarden en bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden woorden gebruikt die aanvangen met een hoofdletter. De betekenis van deze woorden, ongeacht of de woorden in enkelvoud of meervoud worden gebruikt in deze Algemene Voorwaarden, staat hierna gedefinieerd.

1.1. Afnemer: de wederpartij van Declaree B.V. in de Overeenkomst.

1.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.3. Declaree: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Declaree B.V., mede handelend onder de naam “Declaree” en “Mobilexpense.com”, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 70543887, inclusief iedere rechtsopvolger, wederpartij van Afnemer in de Overeenkomst.

1.4. Dienst: de dienst Declaree, welke bereikbaar is onder de URL https://www.mobilexpense.com/

1.5. Gebruiker: een aan Afnemer toe te rekenen gebruiker, die gebruik maakt van de Dienst, meestal een medewerker.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en Declaree, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, betreffende het gebruik van een Dienst.

1.7. Website: de website van Declaree, welke bereikbaar is onder de URL https://www.mobilexpense.com/

Artikel 2. De Overeenkomst

2.1. De Overeenkomst komt tot stand doordat Afnemer tijdens het bestelproces op de Website van Declaree akkoord gaat met het aanschaffen van toegang tot de Dienst, danwel middels het tekenen van een door Declaree uitgebrachte offerte. De Overeenkomst wordt door Declaree bevestigd door middel van een e-mail met hierin een link naar de website waarop de gebruiksvoorwaarden staan omschreven.

2.2. Daar Afnemer een onderneming is die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep is het herroepingsrecht (artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek) niet van toepassing. Indien en voor zover dit wel van toepassing zou zijn, geldt dat Afnemer bij dezen verklaart dat Declaree gelijk mag aanvangen met de Dienst, waaronder begrepen toegang verschaffen tot de Dienst, met als gevolg dat er niet meer herroepen kan worden.

Artikel 3. Regels voor gebruik van de Dienst

3.1. Gebruikers mogen de Dienst niet zodanig gebruiken dat er schade wordt aangericht aan Declaree, de infrastructuur van Declaree of derden. Verder mogen Gebruikers de Dienst niet zodanig gebruiken dat daardoor een (onderdeel van de) Dienst gedeeltelijk of geheel niet beschikbaar is.

3.2. Gebruikers mogen niet inloggen op de Website en/of de Dienst door middel van inloggegevens van iemand anders (inclusief andere Gebruikers), door middel van vervalste inloggegevens of door middel van het omzeilen van enige beveiliging, ongeacht of deze beveiliging adequaat is.

3.3. Gebruikers mogen de Dienst niet gebruiken om virussen te verspreiden en/ of programmatuur met ongewenste uitwerking te uploaden, zoals trojans, wormen en/of backdoors.

3.4. Gebruikers mogen de Dienst niet gebruiken om ongevraagde berichten te versturen (spamming).

3.5. Gebruikers mogen de Dienst niet gebruiken om onwettig materiaal (materiaal dat Gebruiker ingevolge de wet niet mag bezitten, of materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden) te uploaden.

3.6. Gebruikers dienen als een goed huisvader zorg te dragen voor de door Declaree verstrekte inloggegevens voor het gebruik van de Dienst. Indien Afnemer het vermoeden heeft dat een derde beschikt over de inloggegevens van een Gebruiker dient Afnemer dit gelijk bij Declaree te melden.

3.7. Verder mag Gebruiker niet in strijd handelen met enige wet- of regelgeving.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten berusten bij Declaree of haar licentiegevers.

4.2. Alle genoemde handelsnamen of geregistreerde merken komen toe aan Declaree of aan de respectievelijke eigenaren.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van Declaree bij wanprestatie

5.1. Declaree is voor directe schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst (wanprestatie), ongeacht de basis van de schadeclaim, inclusief een onrechtmatige daad, aansprakelijk tot het bedrag dat Afnemer in de aan de schadeveroorzakende gebeurtenis twaalf (12) maanden voor het gebruik van de Dienst inclusief BTW betaald heeft. De aansprakelijkheid van Declaree voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Declaree wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens.

5.2. Afnemer erkent dat zij bekend is met de regels van de belastingdienst inzake het digitaal opslaan van bonnetjes en de geldende wet- en regelgeving omtrent conversie. Declaree is niet aansprakelijk voor aanspraken van de belastingdienst, bijvoorbeeld inzake het niet leesbaar zijn van de geconverteerde bonnetjes. Het is derhalve de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om te zorgen dat de Dienst juist gebruikt wordt door haarzelf alsmede haar Gebruikers. 5.3. Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen als de toerekenbare tekortkoming het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Declaree.

5.4. Onze onderaannemers kunnen ook een beroep doen op bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid. 5.5. Indien Afnemer de Overeenkomst ontbindt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Declaree dan zullen de reeds betaalde bedragen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

5.6. Declaree streeft naar maximale beschikbaarheid van haar Dienst, echter, zij kan niet garanderen dat de Dienst altijd beschikbaar is. Declaree is niet aansprakelijk voor het tijdelijke niet-beschikbaar zijn van de Dienst.

Artikel 6. Verwerking persoonsgegevens, data en geheimhouding

6.1. Declaree zal persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en haar privacy policy, die op de Website te vinden is, verwerken.

6.2. De navolgende leden (6.3 tot en met 6.9) van dit artikel zijn te beschouwen als een basis bewerkersovereenkomst in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zijn van toepassing als er persoonsgegevens als bedoeld in die wet verwerkt worden.

6.3. In het kader van de wet als hiervoor genoemd wordt Declaree gekwalificeerd als bewerker en Afnemer als verantwoordelijke.

6.4. Declaree zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van Afnemer persoonsgegevens verwerken, waarbij het Declaree niet is toegestaan de van Afnemer verkregen persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Declaree verwerkt persoonsgegevens op instructie van Afnemer, en zal de instructies van Afnemer ter zake de verwerking van de persoonsgegevens opvolgen. Indien de instructies van Afnemer geen verband houden met het niet-voldoen aan de wettelijke verplichtingen die Declaree ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens of Telecommunicatiewet heeft, geschiedt het opvolgen van zulke instructies tegen de dan geldende prijzen en tarieven.

6.5. Declaree legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 6.6. Afnemer vrijwaart Declaree voor alle aanspraken van derden of van overheidsinstanties belast met de uitvoering van de controle op nalevering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens inzake inbreuken op die wet als hiervoor genoemd, alsmede daaronder begrepen de daar uit voortvloeiende kosten.

6.7. Indien Declaree vermoedt, of te weten is gekomen, dat de persoonsgegevens van Afnemer gecompromitteerd zijn (security breach of een datalek), of zijn geweest, meldt Declaree dit onmiddellijk aan Afnemer. Naar aanleiding daarvan beoordeelt Afnemer zelf of (i) het datalek voldoet aan de wettelijke criteria om de betrokkenen te informeren en (ii) of het datalek voldoet aan de wettelijke criteria om het datalek te melden aan het College Bescherming Persoonsgegevens, of haar opvolger de Autoriteit Persoonsgegevens. Afnemer blijft zelf verantwoordelijk voor een eventuele wettelijke verplichting daartoe. Declaree is bereid Afnemer bij de hiervoor bedoelde wettelijke verplichtingen te ondersteunen. 6.8. De afdoende beveiliging van de werkstations en systemen van de Afnemer en Gebruikers, en het nemen van organisatorische maatregelen is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Afnemer, derhalve is Declaree daarvoor nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk.

6.9. Declaree garandeert dat de persoonsgegevens nimmer buiten een lidstaat van de Europese Unie verwerkt worden.

6.10. Declaree garandeert dat zij te allen tijde zal meewerken aan het recht dat een betrokkene (Gebruiker) heeft om haar persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren.

6.11. Declaree zal geen ongevraagde e-mails sturen. En als Declaree toestemming heeft van Afnemer, stuurt Declaree alleen e-mails die betrekking hebben op haar producten en diensten.

6.12. De met de Dienst opgebouwde data blijft altijd uw eigendom.

6.13. Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de informatie over elkaars organisatie, werking van de Dienst, met de dienst opgebouwde Data, etc.. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal een partij gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen, en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

Artikel 7. Betaling

7.1. Afnemer kan de Dienst betalen met één van de betaalmethodes zoals deze aangeboden worden op de Website. Mocht de betaling worden teruggedraaid of gestorneerd, stuurt Declaree Afnemer een aanmaning. In deze aanmaning wordt Afnemer een termijn geboden alsnog te betalen. Blijft betaling uit dan zal Declaree overgaan tot het incasseren van de vordering. Het verschuldigde bedrag wordt vanaf dat moment verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten conform “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, waarvan het minimum is vastgesteld op € 40,- (veertig euro). Daarnaast is Afnemer van dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd.

7.2. Declaree is bij blijvend uitblijven van betaling(en) gerechtigd de toegang tot de Dienst op te schorten, zonder dat zij gehouden is Afnemer schadeloos te stellen.

7.3. Declaree behoudt zich het recht voor om in geval van betaalfraude aangifte te doen bij de politie.

7.4. Afnemer gaat er mee akkoord dat facturen digitaal (door middel van een e-mail met een factuur in PDF-formaat) mogen worden uitgereikt door Declaree.

7.5 Indien de overeenkomst middels een offerte tot stand is gekomen zal de licentie uiterlijk zes (6) maanden na ondertekening formeel starten, ongeacht de status van de implementatie of het Go-Live moment. De factuur voor de licentie wordt dan ook uiterlijk zes (6) maanden na ondertekening van de offerte verstuurd. De licentieperiode alsmede de einddatum van de overeenkomst staat vermeldt op uw factuur.

Artikel 8. Looptijd, beëindiging en verlenging

8.1. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor één (1) periode indien Afnemer voor ommekomst van de einddatum de Overeenkomst niet heeft opgezegd. Opzegging geschiedt door in de Declaree administratie van Afnemer te klikken op ‘opzeggen’.

8.2 Indien de overeenkomst middels een offerte tot stand is gekomen wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor één (1) jaar indien geen der Partijen uiterlijk twee (2) maanden voor ommekomst van de einddatum de overeenkomst, met bericht van ontvangst, aan Declaree heeft opgezegd. De licentieperiode alsmede de einddatum van de overeenkomst staat vermeldt op uw factuur.

8.3. Alle rechten die Afnemer ingevolge Overeenkomst heeft verkregen met betrekking tot het gebruik van de Dienst vervallen bij beëindiging van Overeenkomst.

8.4. Tenzij anders bepaald blijven verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en forumkeuze.

8.5. Indien de Overeenkomst eindigt, ongeacht de wijze waarop, stelt Declaree Afnemer in de gelegenheid de data welke door middel van het gebruik van de Dienst is opgebouwd, veilig te stellen. Zodra Afnemer heeft aangegeven de hiervoor bedoelde data heeft veilig gesteld, of indien afnemer heeft aangegeven de hiervoor bedoelde data niet wil veiligstellen, verwijderd Declaree de hiervoor bedoelde data.

8.6. De overeengekomen prijzen en tarieven mogen jaarlijks, per 1 januari door SAAS-dienstverlener worden verhoogd met een percentage gelijk aan de dienstenprijsindex voor commerciële dienstverlening zoals gepubliceerd door het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met als basis 2015 is 100 met een maximum van 3% jaarlijks.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Het is Declaree toegestaan om haar rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. In het bijzonder als het gaat om overdracht in het kader van verandering van rechtsvorm, verkoop of fusie van haar onderneming.

9.2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.3. Geschillen dienen zoveel mogelijk tussen Afnemer en Declaree te worden opgelost. Is dat niet mogelijk, dan is de rechter te Rotterdam exclusief bevoegd kennis te nemen van het geschil. Tenzij de vordering door de aard of de hoogte en/of waarde van de vordering behoort tot de competentie de kantonrechter. In dat laatste geval is namelijk de door de wet aangewezen kantonrechter bevoegd kennis te nemen van het geschil.

9.4. Declaree is gerechtigd van tijd tot tijd deze voorwaarden te wijzigen.