Ga naar hoofdinhoud

Decla­ree – Voorwaar­den en bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden woorden gebruikt die aanvangen met een hoofdletter. De betekenis van deze woorden, ongeacht of de woorden in enkelvoud of meervoud worden gebruikt in deze Algemene Voorwaarden, staat hierna gedefinieerd.

1.1. Afnemer: de wederpartij van Declaree B.V. in de Overeenkomst.

1.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.3. Declaree: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Declaree B.V., mede handelend onder de naam “Declaree” en “Mobilexpense.com”, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 70543887, inclusief iedere rechtsopvolger, wederpartij van Afnemer in de Overeenkomst.

1.4. Dienst: de dienst Declaree, welke bereikbaar is onder de URL https://www.mobilexpense.com/

1.5. Gebruiker: een aan Afnemer toe te rekenen gebruiker, die gebruik maakt van de Dienst, meestal een medewerker.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en Declaree, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, betreffende het gebruik van een Dienst.

1.7. Website: de website van Declaree, welke bereikbaar is onder de URL https://www.mobilexpense.com/

Artikel 2. De Overeenkomst

2.1. De Overeenkomst komt tot stand doordat Afnemer tijdens het bestelproces op de Website van Declaree akkoord gaat met het aanschaffen van toegang tot de Dienst, danwel middels het tekenen van een door Declaree uitgebrachte offerte. De Overeenkomst wordt door Declaree bevestigd door middel van een e-mail met hierin een link naar de website waarop de gebruiksvoorwaarden staan omschreven.

2.2. Daar Afnemer een onderneming is die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep is het herroepingsrecht (artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek) niet van toepassing. Indien en voor zover dit wel van toepassing zou zijn, geldt dat Afnemer bij dezen verklaart dat Declaree gelijk mag aanvangen met de Dienst, waaronder begrepen toegang verschaffen tot de Dienst, met als gevolg dat er niet meer herroepen kan worden.

Artikel 3. Regels voor gebruik van de Dienst

3.1. Gebruikers mogen de Dienst niet zodanig gebruiken dat er schade wordt aangericht aan Declaree, de infrastructuur van Declaree of derden. Verder mogen Gebruikers de Dienst niet zodanig gebruiken dat daardoor een (onderdeel van de) Dienst gedeeltelijk of geheel niet beschikbaar is.

3.2. Gebruikers mogen niet inloggen op de Website en/of de Dienst door middel van inloggegevens van iemand anders (inclusief andere Gebruikers), door middel van vervalste inloggegevens of door middel van het omzeilen van enige beveiliging, ongeacht of deze beveiliging adequaat is.

3.3. Gebruikers mogen de Dienst niet gebruiken om virussen te verspreiden en/ of programmatuur met ongewenste uitwerking te uploaden, zoals trojans, wormen en/of backdoors.

3.4. Gebruikers mogen de Dienst niet gebruiken om ongevraagde berichten te versturen (spamming).

3.5. Gebruikers mogen de Dienst niet gebruiken om onwettig materiaal (materiaal dat Gebruiker ingevolge de wet niet mag bezitten, of materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden) te uploaden.

3.6. Gebruikers dienen als een goed huisvader zorg te dragen voor de door Declaree verstrekte inloggegevens voor het gebruik van de Dienst. Indien Afnemer het vermoeden heeft dat een derde beschikt over de inloggegevens van een Gebruiker dient Afnemer dit gelijk bij Declaree te melden.

3.7. Verder mag Gebruiker niet in strijd handelen met enige wet- of regelgeving.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten berusten bij Declaree of haar licentiegevers.

4.2. Alle genoemde handelsnamen of geregistreerde merken komen toe aan Declaree of aan de respectievelijke eigenaren.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van Declaree bij wanprestatie

5.1. Declaree is voor directe schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst (wanprestatie), ongeacht de basis van de schadeclaim, inclusief een onrechtmatige daad, aansprakelijk tot het bedrag dat Afnemer in de aan de schadeveroorzakende gebeurtenis twaalf (12) maanden voor het gebruik van de Dienst inclusief BTW betaald heeft. De aansprakelijkheid van Declaree voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Declaree wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens.

5.2. Afnemer erkent dat zij bekend is met de regels van de belastingdienst inzake het digitaal opslaan van bonnetjes en de geldende wet- en regelgeving omtrent conversie. Declaree is niet aansprakelijk voor aanspraken van de belastingdienst, bijvoorbeeld inzake het niet leesbaar zijn van de geconverteerde bonnetjes. Het is derhalve de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om te zorgen dat de Dienst juist gebruikt wordt door haarzelf alsmede haar Gebruikers. 5.3. Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen als de toerekenbare tekortkoming het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Declaree.

5.4. De onderaannemers van Declaree kunnen ook een beroep doen op bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid. 5.5. Indien Afnemer de Overeenkomst ontbindt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Declaree dan zullen de reeds betaalde bedragen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

5.6. Declaree streeft naar maximale beschikbaarheid van haar Dienst, echter, zij kan niet garanderen dat de Dienst altijd beschikbaar is. Declaree is niet aansprakelijk voor het tijdelijke niet-beschikbaar zijn van de Dienst.

Artikel 6. Verwerking persoonsgegevens, data en geheimhouding

6.1. Partijen zullen een verwerkersovereenkomst (= Data Processing Agreeement ”DPA”) aangaan waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Tenzij Partijen een specifieke DPA aangaan, is de DPA zoals te vinden op de Website van toepassing op alle gegevensverwerkingsactiviteiten. Declaree zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679), enige andere toepasselijke wetgeving, de DPA en het privacybeleid van Declaree, dat te vinden is op de Website.

6.2. Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de informatie over elkaars organisatie, werking van de Dienst, met de dienst opgebouwde Data, etc.. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal een partij gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen, en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

Artikel 7. Betaling

7.1. Afnemer kan de Dienst betalen met één van de betaalmethodes zoals deze aangeboden worden op de Website. Mocht de betaling worden teruggedraaid of gestorneerd, stuurt Declaree Afnemer een aanmaning. In deze aanmaning wordt Afnemer een termijn geboden alsnog te betalen. Blijft betaling uit dan zal Declaree overgaan tot het incasseren van de vordering. Het verschuldigde bedrag wordt vanaf dat moment verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten conform “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, waarvan het minimum is vastgesteld op € 40,- (veertig euro). Daarnaast is Afnemer van dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd.

7.2. Declaree is bij blijvend uitblijven van betaling(en) gerechtigd de toegang tot de Dienst op te schorten, zonder dat zij gehouden is Afnemer schadeloos te stellen.

7.3. Afnemer gaat er mee akkoord dat facturen digitaal (door middel van een e-mail met een factuur in PDF-formaat) mogen worden uitgereikt door Declaree.

7.4. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen door middel van een individueel voorstel worden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, de licentie- en implementatiekosten gefactureerd op de datum van ondertekening. De licentieperiode wordt op de factuur vermeld. Declaree behoudt zich het recht voor om lopende implementatieprojecten te beëindigen wegens inactiviteit van de klant, ongeacht de status ervan. Indien na deactivatie het implementatie project opnieuw opgestart moet worden zal de implementatievergoeding opnieuw in rekening gebracht worden. Afsluiting van een implementatie project is aan het oordeel van de implementatieconsultant.

Artikel 8. Looptijd, beëindiging en verlenging

8.1. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor volgende licentieperiode van één (1) jaar, tenzij deze door de Klant wordt opgezegd vóór de einddatum van de dan geldende licentieperiode. Beëindiging vindt plaats door op 'annuleren' te klikken in de Declaree administratie van de Klant.

8.2 Indien de Overeenkomst middels een offerte tot stand is gekomen wordt de licentieperiode telkens stilzwijgend verlengd voor één (1) jaar indien geen der Partijen uiterlijk twee (2) maanden voor ommekomst van de einddatum de overeenkomst, met bericht van ontvangst, aan Declaree heeft opgezegd.

8.3. Alle rechten die Afnemer ingevolge Overeenkomst heeft verkregen met betrekking tot het gebruik van de Dienst vervallen bij beëindiging van Overeenkomst.

8.4. Tenzij anders bepaald blijven verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en forumkeuze.

8.5. Indien de Overeenkomst eindigt, ongeacht de wijze waarop, stelt Declaree Afnemer in de gelegenheid de data welke door middel van het gebruik van de Dienst is opgebouwd, veilig te stellen. Zodra Afnemer heeft aangegeven de hiervoor bedoelde data heeft veilig gesteld, of indien afnemer heeft aangegeven de hiervoor bedoelde data niet wil veiligstellen, verwijderd Declaree de hiervoor bedoelde data.

8.6. De overeengekomen prijzen en tarieven worden jaarlijks per 1 januari verhoogd met een percentage gelijk aan de door Eurostat gepubliceerde European Harmonised Consumer Price Index. Indien deze index niet langer wordt gepubliceerd, zal een andere index worden voorgesteld die het meest overeenkomt met de bovengenoemde index, en deze zal van toepassing zijn.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Het is Declaree toegestaan om haar rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. In het bijzonder als het gaat om overdracht in het kader van verandering van rechtsvorm, verkoop of fusie van haar onderneming.

9.2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.3. Geschillen dienen zoveel mogelijk tussen Afnemer en Declaree te worden opgelost. Is dat niet mogelijk, dan is de rechter te Rotterdam exclusief bevoegd kennis te nemen van het geschil. Tenzij de vordering door de aard of de hoogte en/of waarde van de vordering behoort tot de competentie de kantonrechter. In dat laatste geval is namelijk de door de wet aangewezen kantonrechter bevoegd kennis te nemen van het geschil.

9.4. Declaree is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Klant heeft het recht om schriftelijk bezwaar te maken tegen deze wijzigingen, in welk geval de versie van deze voorwaarden op het moment van het sluiten van de overeenkomst van toepassing blijft. In dat geval hebben beide Partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen die ingaat tegen het einde van de dan lopende licentieperiode.